Plany ruchu zakładów górniczych

Do czego jest nam potrzebny Plan Ruchu?

Aby móc prowadzić ruch zakładu górniczego potrzebny nam jest plan ruchu. Zgodnie z art. 105 Ustawy PGiG ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Czy plan ruchu jest zawsze potrzebny?

Otóż nie. Są sytuacje w których nie trzeba sporządzać tego dokumentu. Występuje to m. in. wtedy gdy:
1. Koncesji na eksploatację złoża udzielił starosta. Warto dodać, że starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż tylko w sytuacji gdy są spełnione jednocześnie poniższe wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
W sytuacji tej ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie warunków określonych w koncesji.
2. Jeżeli roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin są wykonywane bez użycia środków strzałowych na głębokości do 100 m poza obszarem górniczym – w takim przypadku ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie warunków określonych w koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Tylko i wyłącznie w tych dwóch przypadkach nie ma obowiązku sporządzania planu ruchu zakładu górniczego, ale Ustawa określa jaki dokument w tych przypadkach zastępuje plan ruchu.

Kto sporządza plan ruchu?

Przepisy jasno mówią, że plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu górniczego. Ostatecznie to KRZG musi sporządzić plan ruchu, podpisać go na karcie tytułowej, a następnie przedstawić do podpisu przedsiębiorcy.

Co określa plan ruchu?

Art. 108 ustawy PGiG precyzyjnie mówi nam co powinien określać plan ruchu. Jest to przede wszystkim:
1) struktura organizacyjna zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
1a) granice zakładu górniczego;
2) szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
a) wykonywania działalności objętej koncesją,
b) bezpieczeństwa powszechnego,
c) bezpieczeństwa pożarowego,
d) bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) racjonalnej gospodarki złożem,
f) ochrony elementów środowiska,
g) ochrony obiektów budowlanych,
h) zapobiegania szkodom i ich naprawy.