Obsługa geologiczna kopalń

Prowadzimy kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapewniamy kompleksowe realizacje prac związanych z  geologiczną obsługą kopalń. Nasz zespół dyspo­nuje nie­zbęd­nym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska (kat. II– 1313)

Wykonujemy:

  • doku­men­to­wa­nie i bada­nie złóż kopa­lin i surow­ców
  • projekty badań geo­lo­gicz­nych złóż oraz doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nych złóż węgla kamien­nego, bru­nat­nego, rud i surow­ców skal­nych
  • projekty zago­spo­da­ro­wa­nia złóż kopa­lin,
  • wyceny infor­ma­cji geo­lo­gicz­nej
  • doku­men­to­wa­nie wier­ceń geo­lo­gicz­nych
  • dozór i kie­ro­wa­nie robo­tami geo­logicznymi
  • opracowania kar­to­gra­ficz­nych i cyfro­wa­nie map pokła­do­wych.