Dokumentowanie złóż

Dokumentacja geologiczna złoża – jest przedstawieniem informacji geologicznych o złożu i jego otoczeniu, niezbędnych dla oceny możliwości podjęcia eksploatacji i projektowania. Jest ona zarazem informacją o środowisku, a ściślej o tej jego części, którą stanowi złoże kopaliny. Dokumentacja geologiczna złoża jest podstawowym opracowaniem dla sporządzenia projektu zagospodarowania złoża. Zawarta w niej informacja o wielkości zasobów i wiarygodności ich oszacowania (wyrażonej przez ich klasyfikację) jest podstawą dla oceny zabezpieczenia potrzeb surowcowych kraju oraz oceny opłacalności inwestycji górniczych. Informacją tą zainteresowane są organy administracji państwowej oraz indywidualni, potencjalni użytkownicy złoża i instytucje finansowe powiązane z działalnością górniczą. Różne zadania, jakie spełnia dokumentacja geologiczna złoża znajdują wyraz w zróżnicowaniu stawianych jej wymagań, w szczególności odnośnie sposobu i kryteriów klasyfikacji zasobów.
W każdym jednak przypadku dąży się do przedstawiania informacji geologicznych w sposób uporządkowany, klarowny dla korzystającego i oparty na rzetelnie wykonanych obserwacjach. Żąda się zatem jej materialności i przejrzystości. Gwarancją spełnienia tych warunków jest wymaganie, by dokumentację geologiczną złoża sporządzały osoby kompetentne, posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętność praktycznego jej wykorzystania, potwierdzoną zdobytym doświadczeniem.