Projekty robót geologicznych

Projekt robót geologicznych jest dokumentem, w którym przedstawia się szczegółowe uwarunkowania techniczne i uwarunkowania formalne planowanych robót i prac geologicznych, niezbędnych do opracowania dokumentacji geologicznych. Zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” i jego aktami wykonawczymi projekt robót geologicznych podlega wcześniejszej decyzji zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji. Przystąpienie do badań następuje po uprawomocnieniu w/w decyzji i urzędowemu zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do prac/robót określonych w decyzji zatwierdzającej projekt.

Kopia tej decyzji powinna znaleźć się w części tekstowej każdej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub hydrogeologicznej wymagającej opracowania projektu. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne muszą realizować zakres badań przewidziany w projekcie i zawierać opracowanie wyników tych badań.