Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodniczą należy przeprowadzić w przypadku, kiedy w planach jest zrealizowanie inwestycji, która może mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwala ustalić, jak duże będą szkody i czy może dojść do zniszczenia roślin lub lęgowisk zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową.

Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa, obejmująca inwentaryzację w obszarze planowanego przedsięwzięcia szaty roślinnej, to jest grzybów (w tym porostów), roślin (w tym drzew, w szczególności tych o wymiarach pomnikowych), zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, a także zwierząt (w tym płazów, gadów, ptaków i nietoperzy). Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy w szczególności gatunków grzybów, roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.