Analizy ryzyka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), właściciele ujęć wody, realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla posiadanego ujęcia wody. Taka analiza ryzyka zawiera ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Analizę ryzyka przekazuje się wojewodzie i na jej podstawie ustanawia strefę ochronną ujęcia.

Analizę ryzyka należy sporządzić dla:

  • ujęć wód dostarczających więcej niż 10 m3wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,
  • indywidualnychujęć wody dostarczających powyżej 10 mwody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Do sporządzenia analizy ryzyka są zobowiązane firmy zajmujące się zbiorowym zaopatrywaniem ludności w wodę, a więc w szczególności przedsiębiorstwa wodociągowe. Analizę ryzyka muszą przekazać do właściwego miejscowo wojewody. Jej aktualizacja musi następować nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości poniżej 1000 m3 na rok – nie rzadziej niż raz na 20 lat.