Poszukiwanie złóż kruszyw naturalnych

Poszukiwanie złoża może być prowadzone poprzez wykonanie badań geologicznych (gł. związane z poszukiwaniem minerałów użytecznych). Badania te polegają na obserwacjach i analizach budowy terenu, przeszłości geologicznej obszaru, występowania na powierzchni ziemi objawów świadczących o możliwej obecności kopalin użytecznych w podłożu.

W fazie rozpoznania wykonuje się prace geologiczne na wstępnie udokumentowanym już złożu kopaliny. Konieczne do uzyskania dokumentacji geologicznej jest zbadanie szczegółowo złoża, poprzez określenie granic złoża, występowania kopaliny głównej i towarzyszącej, parametrów wydobycia, zasobów złoża, głębokości zalegania, określenia warunków wodnych czy miąższości warstwy złożowej.

Etap rozpoznawczy kończy się udokumentowaniem złoża kopaliny (w przypadku sukcesu poszukiwań) i możliwością wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji eksploatacyjnej. Wykonujemy Plany  Ruchu oraz Projekty Zagospodarowania Złóż.