Ekspertyzy hydrologiczne i hydrogeologiczne

Pomiary, ekspertyzy i opinie hydrologiczne to szereg szczegółowy badań, które oceniają warunki wodne na danym obszarze. Opierają się na wynikach oględzin, pomiarach, przeglądzie dostępnej dokumentacji, ważne są też dokładne wizje lokalne. Są wykonywane przez ekspertów z dziedziny min. hydrologii.

Ekspertyzy hydrologiczne są bardzo rozlegle, obejmują wiele obszarów. Można wśród nich wymienić:

 • podtopienia i osuszenia terenu – ekspert sprawdza, jakie warunki wodne są na danym terenie, czy jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, czy i w jaki sposób można im zaradzić. Sprawdza jak można osuszyć dany teren, podsuwa metody. Ekspertyzy hydrologiczne obejmują również sprawy melioracyjne.
 • zanieczyszczenia wód, w tym wód studziennych – badania polegają na zbadaniu niekorzystnych zmiany i cech fizycznych, chemicznych i biologicznych spowodowane wprowadzeniem nadmiernych ilości substancji niebezpiecznych do wód, które uniemożliwiają wykorzystanie wód do picia i celów gospodarczych. Badane są źródła zanieczyszczenia, czy są naturalne czy spowodowane przez człowieka, skąd pochodzą. Zanieczyszczenia są bardzo groźne, wpływają negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
 • osuszenia studni – ekspert bada jak szybko i bezpiecznie pozbyć się nadmiaru wody. Bada jaka metoda będzie najlepsza, czy odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego, czy zgromadzenie w oczku wodnym, czy może rozsączenie do gruntu?
 • wpływ wód gruntowych na budynki – ekspertyza hydrologiczna bada jaki jest poziom wód gruntowych, które są głównym zagrożeniem dla podziemnych części budynku.
  Woda gruntowa może być niebezpieczna, bo potrafi znaleźć nawet najmniejszą szczelinę, by przedostać się do wnętrza piwnicy,. Należy się przed nich chronić.
 • ustalanie granic cieków – i tutaj bardzo pomocne są badania, pomiary i ekspertyzy hydrologiczne. Badania wykonywane są w oparciu o Prawo Wodne, określa granice cieków wodnych naturalnych i sztucznych
 • opracowywanie koncepcji zaopatrzenia w wodę – badania takie potrzebne są np. dla gmin. Polegają na szeregu prac min. wykonaniu analizy istniejącej sieci wodociągowej, wydajności istniejących ujęć, zbiorników wody, stacji uzdatniania wody oraz istniejących i planowanych obszarów przeznaczonych pod zabudowę, analizie planów zagospodarowania przestrzennego.
 • hydrogeologiczne dokumentacje zasobowe – polegają na przedstawienie wyników prac hydrologicznych wraz z ich interpretacją,
 • wpływ zmian na gruncie na stosunki wodne – badany jest wpływ zmian na gruncie na występujące stosunki wodne. Badaniom poddane są nasypy, mury oporowe itp.
  wykonanie identyfikacji czy dany ciek stanowi rów odwadniający, rów melioracyjny czy jest naturalnym ciekiem. Analiza obejmuje najczęściej badania terenowe, pomiary geodezyjne, pomiary prędkości przepływu oraz badania hydrogeologiczne.
 • pomiary prędkości przepływu wody- badana jest prędkość wody na różnych głębokościach na pomocą specjalistycznych urządzeń.