Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacja hydrogeologiczna stanowi wymagane prawem opracowanie przedstawiające wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w tym: z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych, projektowaniem inwestycji hydrotechnicznych itp.

Jest ona sporządzana zgodnie z obowiązującymi ogólnymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta wykonywana jest na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z części graficznej, m.in. z zestawień wyników badań i pomiarów terenowych, wykresów, obliczeń, map, przekrojów hydrogeologicznych oraz z części tekstowej, zawierającej praktyczne wnioski.

Przykładowa dokumentacja ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia zawiera m.in.:

  • charakterystykę dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę oraz zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej,
  • opis zagospodarowania terenu oraz charakterystykę sąsiednich ujęć wody,
  • zakres i wyniki przeprowadzonych badań hydrogeologicznych ( w tym: prac geologicznych i badań terenowych, pompowań próbnych, badań laboratoryjnych),
  • charakterystykę ujęcia (morfologię i hydrografię, budowę geologiczną i stratygrafię, warunki hydrogeologiczne, parametry techniczne ujęcia, parametry hydrogeologiczne ujęcia, takie jak: współczynnik filtracji, wydajność jednostkową, promień leja depresji, wydajność dopuszczalną),
  • ustalenie zasobów eksploatacyjnych,
  • charakterystykę oraz prognozę trwałości właściwości wód podziemnych,
  • stan środowiska wokół ujęcia oraz zagrożenia dla jakości wód podziemnych,
  • ustalenie strefy ochronnej ujęcia,
  • wnioski i zalecenia w zakresie eksploatacji, zabezpieczeń, zagospodarowania terenu,
  • załączniki graficzno-tabelaryczne.