Rozpoznanie geotechniczne

Wykonujemy badania gruntów dla potrzeb przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania projektów budownictwa liniowego i kubaturowego, w tym obiektów mieszkalnych, usługowych, przemysłowych oraz projektów budownictwa specjalnego np. składowisk odpadów, zapór wodnych itd.

W trakcie realizacji inwestycji służymy Wykonawcy pomocą w zakresie uzupełnienia istniejącego rozpoznania środowiska gruntowo – wodnego, a także sprawdzenia zgodności założeń projektowych z faktycznymi warunkami gruntowo – wodnymi oraz sprawdzenia jakości wykonania prac ziemnych poprzez sondowania i próbne obciążenia. Mając na uwadze złożoność zagadnienia oraz zróżnicowane potrzeby naszych klientów oferujemy Państwu profesjonalną pomoc i kompleksowe usługi w następującym zakresie:

  • przygotowanie programów badań geotechnicznych;
  • opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  • określenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu istniejących obiektów wraz z odsłonięciami fundamentów;
  • określenie stateczności skarp i zboczy metodami obliczeniowymi;
  • geotechniczną obsługę budów, w tym odbiory wykopów budowlanych, nasypów, zasypek fundamentów oraz sieci podziemnych.

W celu realizacji zadań z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki wykonujemy:

  • wiercenia badawcze o dowolnej średnicy i głębokości z zastosowaniem rur okładzinowych lub bez ich użycia;
  • opróbowanie otworów wiertniczych, w tym pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze oraz prób wody gruntowej;
  • badania dylatometryczne i presjometryczne;
  • badania nośności metodą płyty sztywnej VSS oraz lekkiej płyty dynamicznej;
  • podstawowe laboratoryjne badania gruntów w celu określenia ich właściwości fizyko – mechanicznych oraz chemizmu wody.

W swoich opracowaniach geologicznych i geotechnicznych wykorzystujemy metodykę zawartą w obowiązujących przepisach, aktach prawnych i literaturze przedmiotu jakim jest geologia. Oceny geotechnicznych warunków posadowienia dokonujemy, w zależności od życzeń klienta, zgodnie z normą PN-81/B-3020 (Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie) lub na podstawie normy EUROKOD 7.